Kebaktian HUT GKIMY Minggu 20 Sep 2020

Waktu: September 20, 2020, 8:00 am - 8:50 am

Tempat: GKI Maulana Yusuf